Rigogolo-anteprimajpg   Oriolus oriolus

Galleria 6 - pag. 1